fbpx

MAKNA TERSIRAT AL FATIHAH

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w bersabda: “Barangsiapa mengerjakan solat dengan tanpa membaca Ummul-Qur’an (surah al-Fatihah) di dalam solatnya, maka solatnya kurang(tak sah). Diucapkan beliau tiga kali, tidak sempurnalah solatnya.”  Kemudian disampaikan kpd Abu Hurairah: “Sesungguhnya kami berada di belakang imam.” Maka beliau berkata: “Bacalah dengannya (Ummul Qur’an) untuk dirimu sendiri (sebagai makmum), karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda: “Allah ‘azza wa jalla berfirman: “Aku membagi solat antara Aku dan hamba-Ku menjadi dua bahagian. Dan bagi hamba-Ku apa yang dia mohonkan. Maka ketika hamba-Ku mengucapkan;

Alhamdulillaahi rabbil ‘aalamiin (Segala Puji Hanya Bagi Allah, Tuhan semesta alam), Allah ‘azza wa jalla berfirman: “Hambaku telah memuji-Ku.” dan ketika seorang hamba mengucapkan; Arrahmaanir rohiim (Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang), Allah ‘azza wa jalla berfirman: “Hambaku telah memujiku.” dan ketika seorang mengucapkan: Maaliki yaumid-diin (Yang Menguasai di Hari Pembalasan), Allah berfirman: “Hambaku telah memuliakan Aku.” dan (Abu Hurairah) pernah mengatakan:, “Hambaku telah berserah diri kepadaku” dan ketika seseorang mengucapkan; Iyyaaka na’budu wa-iyyaaka nasta’iin (Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan), Allah SWT berfirman: “Ini adalah bagianKu dan bagian hambaKu, dan bagi hambaKu apa yg dimintanya.” dan ketika seseorang mengucapkan; Ihdinash-shiroothal mustaqiim, Shiroothal-ladziina an’amta ‘alaihim ghairil maghdhuubi ‘alaihim waladh-dhoolliin (Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) Jalan orang-orang ya telah Engkau beri nikmat kpd mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yg sesat. ), Allah Subhanahu wa ta’ala berfirman: “Ini adalah bagi hambaKu, dan bagi hambaKu apa yg dia pinta .”

(HR Muslim, Imam Malik, Tirmizi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah).

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *